Krąg Starszyzny Harcerskiej

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Czarnego Dębu”, którego ważnym celem jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków, rozpoczął swoją działalność z początkiem 2014 roku. Do Kręgu należą instruktorki i instruktorzy nie pełniący już funkcji instruktorskich w rozumieniu par. 22 Statutu ZHP oraz pełnoletni harcerki i harcerze, wypełniający obowiązki wynikające z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przestrzegający Statutu ZHP.

Praca Kręgu polega m.in. na tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń oraz doskonaleniu metod i form pracy instruktorów; inicjowaniu i organizowaniu działalności programowej i wychowawczej oraz wspieraniu działań harcerskich i promowaniu pozytywnego obrazu harcerstwa w społecznościach lokalnych. Jednym z ich głównych zadań jest również kultywowanie i przekazywanie tradycji, a także dokumentowanie i popularyzowanie historii oraz dorobku Hufca ZHP Sochaczew.